مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست ...

مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست ...

بلکه مثبت اندیشی یعنی :

باور داشته باشید ، برای هر مشکلی راهی است :)

باور داشته باشید ، راه رسیدن به خواسته هایتان ، عزم و اراده خودتان است :)

باور داشته باشید ، اگر به هدفی نرسیم ، آخر دنیا نیست :)

باور داشته باشید ، که انسان ها ، قصد آزار شما را ندارند ، بلکه آن ها هم مشکلات خودشان را دارند.

به نظر شما مثبت اندیشی یعنی چی؟

# انگیزشی