1- تاریخ3 

2- زبان انگلیسی3

4- کتاب کار زبان انگلیسی3

5- دین و زندگی3

6- سلامت و بهداشت

7- نگارش3

8- فارسی3

9- علوم و فنون ادبی3

10- ریاضی و آمار3

11- مدیریت خانواده و سبک زندگی / ویژه پسران