بیاید رویی تازه به بیان ببخشیم و نزاریم کسی بره :)

شما برای حمایت از کمپین هرکی می خواد بره آدرس وبش رو بدید :) تا حمایتش کنیم و کاری کنیم نره :)

یک راه حمایت دیگه هم باز نشر کردن این چالشه :)

همچنین پاک نکردن وبتون :)

کارهایی که انجمن انجام میده اینکه کسایی که میخوان برن رو منصرف می کنه و کسایی که باعث آزرده شدن و زیر سوال رفتن شخصیت بیانی ها میشه رو گیر بیاریم خخخخخخخ :) یعنی در اصل یک جور اتحاد بیانی :)

نظرتون راجع به این چالش چیه؟ حمایت می کنید؟